Apdrošinā­šanas risinājumi

Pieaugošais nelabvēlīgu laikapstākļu biežums un intensitāte paaugstina saimniecisko risku. Pie VEREINIGTE HAGEL ražu iespējams apdrošināšanu pret tādu pamatrisku radītiem zaudējumiem kā krusa, vētra, lietusgāzes un nelabvēlīgi ziemošanas apstākļi, vienlaicīgi nodrošinot ilgtspējīgu un veiksmīgu saimniekošanu.

Secufarm® 1

apdrošināšana pret krusas risku

Secufarm® 3

apdrošināšana pret krusas, vētras un lietusgāžu riskiem

Secufarm® 4

apdrošināšana pret nelabvēlīgiem ziemošanas apstākļiem, krusas, vētras un lietusgāžu riskiem

*Papildriski – uguns, pavasara salnas, katastrofāls sausums, ilgstošas lietavas.

Par papildrisku iekļaušanu polisē konsultējieties ar savu apdrošināšanas pārstāvi.

Krusa

Krusa ir cieti nokrišņi ledus graudu veidā, kuru diametrs ir vismaz 5 mm.

Vētra

Vētra ir laikapstākļu izraisīta gaisa kustība ar minimālo vēja ātrumu 8 pēc Boforta skalas (17,2 m/s).

Lietusgāzes

Lietusgāzes ir īslaicīgi, spēcīgi nokrišņi, kad 15 minūšu laikā nolīst vairāk kā 15 mm/m2 vai 24 stundu laikā – vairāk kā 50 mm/m2.

Nelabvēlīgi ziemošanas apstākļi

Gaisa temperatūras pazemināšanās zem 0 °C.

Uguns

Uguns ir apdrošināto kultūraugu degšana laukā ar atklātu liesmu. Tā ir radusies bez nosakāma iemesla un liesmu izplatīšanās notiek bez ārējas iedarbības.

Pavasara salna

Pavasara salna ir tad, ja gaisa temperatūra riska seguma laikā 2 m virs augsnes virskārtas atdziest vismaz līdz -4°C.

Katastrofāls sausums

Klimata pārmaiņu rezultātā arvien biežāk novērojam periodus ar nokrišņu deficītu. Nokrišņu deficītu nosaka ar Standarizētā nokrišņu daudzuma indeksa (SPI2) metodi. Ja SPI2 vērtība divu mēnešu laikā ir bijusi zemāka par mīnus 1,7, tad risks konkrētajā novadā ir iestājes un laukos tiek vērtēts ražas kritums. SPI dati ir publiski pieejami. Uzzināt vairāk

Ilgstošas lietavas

Ilgstošas lietavas iestājas, ja apdrošināšanas seguma periodā, viena mēneša laikā nolijis pārāk liels nokrišņu daudzums. Nokrišņu summu nosaka ar Standarizētā nokrišņu daudzuma indeksa (SPI1) metodi. Ja SPI1 vērtība mēneša laikā pārsniedz plus 2, tad risks konkrētajā novadā ir iestājes. SPI dati ir publiski pieejami. Uzzināt vairāk

Darām kopā

Lauksaimnieka klātbūtne zaudējumu izvērtēšanas procesā ir neatņemama sastāvdaļa. Ir svarīgi, ka saimnieks izprot kā veidojas zaudējumu apmērs un abu pušu viedokļi saskan.

Darām ātri

Nozīmīga ir ātra zaudējumu izvērtēšana, jo īpaši ražas novākšanas laikā!

Darām kompetenti

Mūsu darbības pamatā ir nepārtraukta zaudējumu izvērtēšanas ekspertu kompetences paaugstināšana un dažādu izmēģinājumu veikšana.

Kontakti

Vita Baumane

Sējumu apdrošināšanas vadītāja
Mob. tālr.: +371 26160545
vita.baumane@latraps.lv

Jānis Pētersons

Sējumu apdrošināšanas speciālists Kurzemē/Zemgalē
Mob. tālr.: +371 29506979
janis.petersons@latraps.lv

Dace Ščucka

Sējumu apdrošināšanas speciālists Vidzemē/Latgalē
Mob. tālr.: +371 27087550
dace.scucka@latraps.lv

Atbalsts sējumu un stādījumu apdrošināšanas polisēm

Plānotā atbalsta intensitāte no 2023. gada: 50% no apdrošināšanas polises attiecināmajiem iegādes izdevumiem, bet ne vairāk kā 50 eiro par vienu hektāru.

Apdrošināmie riski

Ja iestājies apdrošināšanas gadījums – kā rīkoties?

Apdrošināmās augkopības kultūras

Saistošie dokumenti

Statūti & apdrošināšanas noteikumi

Noteikumi – īpašās kultūras augli un dārzeņi